Ett bra förslag från SRV

Den 23 september 2014 lämnade jag en protokollsanteckning på Miljönämndens sammanträdde. Jag var kritiskt till att SRV inte gjorde tillräckligt för att renhållningstaxa skulle ge ett ekonomiskt incitament för att flera skulle vilja sortera. (Se protokollsanteckning längre ner)
Men i årets förslag så har de gjort detta, ett väldigt bra förslag.
Se förslaget på Huddinge.se

Två viktiga delar i förslaget som är precis vad jag har hoppats på.:

  •  Öka incitamentet för utsortering av matavfall. Skillnaden mellan de två abonnemangen utökas till 500 kronor inklusive moms genom att taxan för de som sorterar ut sitt matavfall sänks med 50 kronor och abonnemanget för osorterat höjs med 100 kronor.
  •  Avgiften för Sortera Hemma sänks under en femårsperiod med 200 kronor per år (inklusive moms), för att på sikt nå samma taxa som ett matavfalls abonnemang.

protokollsanteckning punkt  5 – Remiss från kommunstyrelsen till Miljönämnden.   – Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015

Vi instämmer med förvaltnings synpunkt om att taxan bör vara konstruerad så att avfallshantering  som främjar miljön belönas.

Därför tycker vi att det är fel att systemet ”Sorterahemma” räknas som extra tjänst. Vi är medvetna om att hämtning av förpackningar ligger utanför den kommunala monopolet men tror ändå att systemet främjar kommunens miljömål.

Därför tycker vi att kommunstyrelsen bör agera för ändring av taxorna så det ska vara mer balans mellan Sorterahemma och de andra tjänster.

Med de nya taxorna betalar en villaägare 361 kr för att sortera sitt avfall och väljer hen att sortera matavfallet blir skillnaden 797kr.

I dokumentet ”Renhållningstaxa 2015” sida 3 kan man avläsa: (inkl. moms)

Abonnemang osorterat årsavgift – 240 l kärl             1244 kr (1555 kr)

Abonnemang Källsortering av matavfall årsavgift 140l kärl matavfall + 240l kärl restavfall                                                                 895 kr   (1119 kr)

Sorterahemma årsavgift Tömning hushållsavfall                                                                                                                 709 kr   (886 kr) + Sorterahemma– förpackningar                                           824 kr   (1030kr)                                                                                                              ———————-                                                                                                              1533 kr ( 1916kr)

Slutord: Väljer en villaägare att inte sortera alls blir avgiften 1 555kr. Väljer hen att vara ”duktig” och sortera matavfallet så belönas hen med 436kr och betalar 1 119kr. Detta ser vi väldig positive på. Men väljer hen att vara extra ”duktig” och sortera i 10 fraktioner så få hen betala 1 916kr.

Yosef Sigal  ledamot (S)
Karin Olsson ersättare (V)

Kommentera