Natur- och byggnadsnämnden

Jag är glad att jag har fått förtroendet att representera Socialdemokraterna i den viktiga Natur- och byggnadsnämnden.
I min värld ska naturens/klimatet och den biologiska mångfaldens perspektiv finnas i varenda beslut

På kommunfullmäktige 2017-11-06  blev jag invald till  2:e  viceordförande i Natur- och byggnadsnämnden.

På nämnd sammanträde 2017-09-18  väldes jag till ordinarie ledamot  i AU -Arbetsutskottet.

Natur- och byggnadsnämnden sammanträde:
Nr 33- 2017-12-18

Nr 32- 2017-11-20

Nr 31- 2017-10-16 Natur –  och byggnadsnämnden
Jag deltog  bl.a. i överläggningarna:
– Inför ändring av delegationsordning.
– Uppföljning av mål och budget 2017.
– Medborgarförslag avskaffa halkbekämpning
med sand på alla cykelbanor.
I( den ärende anmälde jag en  protokollsanteckning)
och ett antal bygglov ärende.

Nr 30- 2017-09-18 Natur –  och byggnadsnämnden
Jag deltog bl.a.  i överläggningarna:
– Remiss klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.
– Översyn av taxa för bygglov, nybyggnadskarta, m.m.

Jag ställde frågan till förvaltningen om Inventering av underhållsbehov av cykelbanor. Svaret är ett inverteringen
är gjord och resultatet kommer att presentera för nämnden.

Jag tycker att svars tider på felanmälans appen  är för långt och därför ställde jag frågan. -Hur länge efter man anmält fel i felanmälan-appen man kan förvänta sig återkoppling.
Svaret är att det tar för lång tid , kö med arrende är för
långt men de försöker att jobba ikapp den.

I frågan som jag ställde om man kan begränsa eller förbjuda hårdgjorda ytor i en detaljplan var svaret ja.

Nr 29- 2017-08-21 Natur –  och byggnadsnämnden
Jag deltog  bl.a. i överläggningarna:
-Vintervägsunderhåll i Sjödalen, Skogås och Trångsund
samt Stuvsta och Vårby.

Jag ställde en fråga om Björnlokor på privat mark.
Svaret var att kommunen inte kan göra något om Björnlokan
växer på en privat mark, ett svar jag inte nöjd med eftersom jag tycker att kommunen kan ha minst dialog med den privata markägaren och uppmana de att ta bort Björnlokan.

Nr 28- 2017-06-21 Natur –  och byggnadsnämnden
Jag deltog bl.a. i överläggningarna:
– Månadsuppföljning
Medborgarförslag- Sätt upp stängsel eller nät bakom
fotbollsmålen vid Hyggesbacken i Länna
Upphandling belysning

Nr 27- 2017-05-15 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 26- 2017-04-03 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 25- 2017-03-13 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 24- 2017-02-06 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 23- 2016-12-12 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 22- 2016-11-21 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 21- 2016-10-31 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 20- 2016-10-03 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 19- 2016-09-05 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 18- 2016-06-20 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 17- 2016-05-23 Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 16- 2016-05-02  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 15 – 2016-04-04  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 14 – 2016-03-07  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 13 – 2016-02-01  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 12 – 2015-12-08  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 11 – 2015-11-16  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 10 – 2015-10-13  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 9 – 2015-09-21  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 8 – 2015-08-24  Natur –  och byggnadsnämnden

Nr 7 – 2015-06-15  Natur –  och byggnadsnämnden

* Det var den första gången för mandatperioden då Roland Sernlind (S) var ordförande och han klarade det väldigt bra.
* Sune Eriksson, tf samhällsbyggnadsdirektör, informerade om kommunens samhällsbyggande. Det var väldigt intressant: Inte minst med att kommunen börjar diskutera ”Stockholms bågen” och ev tunnelbana till Huddinge. Något som fanns på S budget förslag och som kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) var öppet emot dessa förslag på kommunfullmäktige. Det visar att vi Socialdemokrater kan påverka även om vi inte leder kommunen.
* Felicia Almerén, personalkonsult, informerade om arbetet med förvaltningens värdegrund. vi Socialdemokrater tycker att det är fel att skriva in att kommunens invånare är kunder till kommunen.Kund är man när man handlar i affären. Det kan stå t.ex. brukare.
* Felicia Almerén informerade även om förvaltningens medarbetarenkät. Detta visar tydligt på en ökat stress hos personalen. Mycket arbete återstår men Anders Lindelöf, tf teknisk direktör tyckte ändå att det pågår ett hårdarbete med omorganisationen och han var optimistiskt framåt. Låt vi hoppas att han har rätt. Vi få återkomma till detta i nästa mättningen.
* Månadsuppföljning t.o.m. Maj visar på en underskott på 13 040 tkr. Mest beror det på vinterväghållning något som är svårt att planera. Men även Staben och Administration drar över budget med -805 p.g.a. konsultkostnader och inköp varor och tjänster. Något som vi S är oroliga över och som förvaltningen lovar lägre kostnader framöver. Att året ska sluta med budget i balans som de lovar har jag svårt att tro på utan att det ska påverka verksamheten.
* Lars Lantz, avdelningschef, informerade nämnden om att riset under ledningarna i Flemingsberg tas bort i nästa vecka. Något som S+MP+V har tryckt på.

Nr 6 – 2015-05-18  Natur –  och byggnadsnämnden

* Vi (S) har utsätt en ny gruppledare som blir även andra viceordförande i nämnden. Lycka till Roland Sernlind
* Månadsuppföljning t o m april månad 2015 – Jag visade min oro för ekonomin. Särskild för Staben och Administrativa avdelningen som har tillsammans ett underskott på
– 877 tkr. Avvikelsen beror främst på konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster.
* Jag är nöjd av svaret på min motion-Sätt upp parkbänkar och papperskorgar i Segeltorp.
* Jag ställde en fråga om vad som gäller luftledningar i bostadsområden.
Fiberdragningar ökar mängder ledningar i luften, Kan det vara p.g.a. lägre kostnad än att gräva ner de? Jag tycker inte att det är snyggt.
I svaret ingår att det ska vara 5 m över mark.

Luftledningar
Luftledningar

Nr 5 – 2015-04-20  Natur –  och byggnadsnämnden
*Underlag inför mål och budget 2016-2018 för natur- och byggnadsnämnden:
Jag tycker att vi på nämnden borde se en bruttolista över förvaltningens planerade kostnader och investeringsbehov. Vi politiker ska prioritera och tjänstemän genomföra.
På sammanträdet kom förvaltningen med ett färdigt förslag som vi i nämnden hade svårt att ta ställning till, inte minst för att det var inte specificerat.
I underlaget ingick en post på 1 500 00 kr/år för underhåll av rulltrappan i Flemingsberg (mellan pendelstation och Södertörn högskolan). I en fråga till förvaltnings representant framgick att det skulle vara mer kostnadseffektive med en ny rulltrappa.
Vi lämnade en Protokollsanteckning tillsammans med V & MP.
Själv tänker jag driva rulltrappan frågan vidare.
I underlaget ingick också en post på 25 000 000 i vägunderhåll trots att förvaltningen tror att de skulle behöva 50 000 000 /år i 10 år. Varför öskar man inte mer?

* Remiss: Tryggat och snyggt i Flemingsberg – motion väckt av Pran Malhotra (S):
Pran Malhotra lyfte i sin motion en viktigt fråga. Vi tycker att arbete bör sättas igång och inte vänta några år tills annat är klart som föreslog av förvaltningen. De borgerliga & SD röstade ner motionen. Vi (s+mp+v) reserverade oss till förmån för eget förslag.

Nr 4 – 2015-03-23  Natur –  och byggnadsnämnden
*Verksamhetsplan och budget 2015 för natur- och byggnadsnämnden – Vi valde att inte delta i beslutet p.g.a. att det bygger på koalitionen budget. Vi skulle troligen haft andra prioriteringar. (Länk till Protokollsanteckning kommer)

*Remiss: Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) – svar till Kommunstyrelsen. Har välde jag att yttra mig. Jag tyckte att förvaltning förstod mina synpunkter om behov att flera och bättre cykel parkeringsplatser men valde att inte bifalla motionen. Vi reserverade oss.

*Remiss: Parkeringsprogram – Även har hade jag flera synpunkter, vi S+MP+V lade en gemensam protokollsanteckning. (länken kommer):
Mina synpunkter baserat på min oro att parkeringsproblemet går inte ihop med kommunens miljömålet. T.ex. att lägga en avgift på moped klass 1 som är betydligt bättre miljömässigt  alternative till bilen och även tar mindre plats är ett dåligt förslag tycker jag.
Förutom detta står det: ”Motorcykelföraren ansvarar då för att en parkeringsbiljett finns väl synlig på motorcykeln”. Men hur tror de att det ska gå till?

När det gäller infartsparkeringar så är parkeringsautomater nu uppsatta i Stuvsta, Skogås & Trångsund. Målet med att detta är att minska belastning på dessa parkeringar, något som hittills inte visat på något positivt resultat. I stuvats är parkeringen ändå fullt redan kl 07,30. Parkeringsbrist löser man inte med parkeringsautomater, parkeringsplatser får man med att bygga nya som te.x. över järnvägen eller det bästa med betydligt tätare kollektivtrafik.
Förutom detta har man gjort att SL resenärer med minst ett kort på 30 dagar behöver inte betala. Men de som åker med ”reskassan” har man glömt, de skräms bort. Detta går mot kommunens mål om att öka resandet med kollektivtrafiken.

* När det gäller Badplatsprogrammet valde vi att rösta på förvaltningens förslag men vi hade ett eget förslag som tillägg som de borgerliga och SD valde att rösta ner.
(Länk till vår förslag och reservation kommer)
– att ett av baden i den östra kommundelen, Badudden eller Sjöängsbadet, uppgraderas till kommunbad.
– att lokalisering av ett närbad vid Långsjön (Segeltorp) utreds.

* När det gäller S+MP+V Motionen – Avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen tog nämnden att gå på förvaltnings trots att förvaltningen skrev att de anser det som en politiskt fråga som de har inga synpunkter på. Vi S+MP+V yrkade bifall men blev nedröstade. Då vet vi att de borgerliga tänker inte prioritera denna fråga eller.

På slutet hade jag fem st övriga frågor.
* I veckans Mitt I Huddinge fanns en artikel – Byggsopor dumpas i naturreservaten.
För några år sedan tog jag upp frågan i Miljönämnden om avgiftssystem på SRV:s stationer. Redan då kunde jag räkna ut att detta skulle leda till dumpning av avfall i skogen. I dag fick jag bekräftat att min oro var rätt. Förvaltningen hade inte beräkning på kommunens kostnaden men kunde bekräftade att problemet ökade och det gäller inte bara skog, det gäller även gatu- och park. Ibland handlar det även om arbetsmiljö när te.x. avfallet är asbest.

* I föra veckas Mitt I Huddinge fanns en artikel – Vildsvin slog till mot villaidyll 
Min frågor var: Hur omfattade är problemet?, vad kan kommunen göra? gör kommunen tillräckligt? Svaren jag fick vara att vildsvin finns nu i alla kommun delarna, du kommer in i villa områden på natten. Det finns ett jaktlag som gör en speciell insats mot vildsvin och att jobbet är stor och kräver otroligt mycket resurser. Men just nu behöver man inte vara orolig.

* För några månader sedan körde en bilist på en belysning stolpe vid Segeltorp centrum innan att körde över staketet mot BRF Segeltorpsterrassen och landade på föreningens parkerings tak. Sedan dess har staketet reparerades och ett räcke sates upp för att skydda gångtrafikanter. Min fråga var- Hur länge ska det ta att sätta upp en belysningsstolpe. Svaret jag fick var att de stolpar som finns hemma så går det fort men att denna specifika stolpen, en maststolpe är speciellt och är beställt. Det tar tid tills det går genom polisen och försäkringsbolaget. Bra att det är på gång

* I ett hyres hus vid korsningen Haradsvägen/Byggmästarvägen såg jag att en del av betongen som håller balkongen var borta och att armeringsjärnen var rostiga. Jag undrade var man gör åt sånt? Svaret var att jag ska anmäla till kommunen för då skickar ditt en inspektor. Jag är vill att någon skadas på grund av dåligt underhåll. Nu få vi se om inspektoren anser det som farligt eller inte. Det är ändå inte jag som ska bedöma. Jag lämna det till proffsen.

* Sista fråga var angående en fastighet i Segeltorps industriområde där de håller på med markarbete och jag hittar inte information om detta på kommunens hemsida.
Jag fick till svar att de har fått marklov. Det var det svar jag hoppades på.

Som ni ser en innehållsrikt nämnd. Jag tar inte upp allt men det kan ni läsa i protokollet.
(kommer snart)

Nr 3 – 2015-02-16 Natur –  och byggnadsnämnden
*Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2014 visar att förvaltningen når inte nämndens mål på många punkter. Fråga hur länge kan vi acceptera detta. Fick inte bra svar.

* Remiss/samråd om vattenmyndigheternas: Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren 2015-2021. Var jag kritiskt och undrade varför det görs så lite åt det försämrat vattenkvalitet i våra sjöar. Varför inget hände föra året när Miljönämnden fick en riktat uppdrag med just det uppmaning. Ta åtgärder för att vända utvecklingen. Jag visade min oro över risken att vattenkvalitet i sjöarna lämnas åt sidan nu när Miljönämnden inte finns längre.

* Hur länge ska julgranar så i våra torg var min övrig fråga – De är på väg att plockas nere de närmaste dagarna var svaret. Inget bestämd datum finns.

Nr 2 – 2015-01-22 Natur –  och byggnadsnämnden
* På min initiativ kom Gatu och parkdriftchef Lars Lantz och informerade nämnden om arbetet kring  vinterväghållning. – Kommunen läger nästan all vinterväghållning på entreprenörer som förklara de skiftande kvalitet. På min fråga till varför Stockholms cykelbanor är bättre omhändertagna på vinter än Huddinges fick vi förklaring att Stockholm använder betydligt mer salt något som är inte så positive för miljön.

* I  Mossen 1 i Segeltorps industriområde vill ett företag öka antal parkeringar på bekostnad av en stor del av en liten grön område. Jag tyckte att krav måste sättas på en underlag som släpper genom vatten i enighet med Huddinges dagvatten strategin. De flesta hel med men det är inget som syns i protokollet. Se bild

Nr 1 – 2015-01-12  Natur –  och byggnadsnämnden
* Första möte handlar om lära känna varan och ett beslut som tog om delegationsordning. Själv reagerade jag på att nämnden delegerar alldeles för mycket åt förvaltningen. Vi rödgröna lämnade ett förslag på en ändring av denna delegationsordning men blev nerröstade av de borgerliga+ SD.

Kommentera