Motioner/interpellationer

  • 161114 – Interpellation Jag debatterade problematiken med att lastbilar stannar på  Smista Allé och försämrar både framkomligheten och säkerheten.
    Svar på interpellation om Smista allé
    Kommunen ska arbeta för tydligt göra att det är stoppförbud på Smista Allé samt fortsätta att ha dialog med fastighetsägarna.
    Se artikeln i tidningen Södra sidan