Kommunfullmäktige

I kommunvalet den 14 september 2014 blev jag invald till Huddinges kommunfullmäktige på plats nr 11 i den Socialdemokratiska listan och här kan du följa min engagemang i kommunfullmäktige.

Nr 29 – 2017 -09-11  – Kommunfullmäktiges protokoll

Min och Christina Axelssons motion ”Giftfri miljö för barn och unga” debatterades. Jag tackade förvaltningen för svaret och redogjort varför jag tycker att det är så viktigt med att få bort de farliga kemikalier.
Jag är nöjd att vi Socialdemokrater lyckades få det mesta av intuition i denna motion och mycket mera i kommunens miljö program och valde att gå på kommunstyrelsens  förslag till beslut som var besvarande.

Nr 28 – 2017 -06-12  – Kommunfullmäktiges protokoll

En stor del av denna sammanträde debatterades kommande årets budget. jag representerade partiet i punkt G. Ekosystem i balans.
Jag yrkade bifall till Arbetarpartiet Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2018 och planeringsramar för 2019-2020 för Huddinge kommun.

Motion – ”Ordna belysning vid återvinningsstationerna KF ” som jag lämnade in  161018 debatterades.
I motionen  yrkade jag
-att kommunen ska verka för att belysning anordnas på Huddinges återvinningsstationer.
KF beslutade att Natur- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att ordna belysning på återvinningsstationerna.

Jag deltog i debatten kring motionen som väckte av MP -Kommunala luftpumpar i alla kommundelar och yrkade på bifall till förslag till beslut som var bifall.

Jag deltog även i debatten kring en annan MP motion – Namnsätt cykelvägarna! Arbetet är redan påbörjat i Vårby och kommer förhoppningsvis sprida till andra delar  av kommunen.  Som ledamot i Natur och byggnadsnämnden kommer jag bevaka frågan. Därför valde jag att gå på förslaget till beslut, dvs besvarande och inte bifall.

Nr 27 – 2017 -04-24  – Kommunfullmäktiges protokoll

Själv klart säger jag ja till -Handlingsplan för klimatanläggning. Det är något jag har lyft i både Miljöberedningen och Natur- Och Byggnadsnämnden.

Nr 26 – 2017-03-27 – Kommunfullmäktiges protokoll

Det är sorgligt men sant. Trots vår stora kampnj i flera månader har KF tagit ett beslut att ta avgifter för kultur- och fritidsnämndens upplåtelser av lokaler och anläggningar.

Nr 25 – 2017-02-13 – Kommunfullmäktiges protokoll

Miljöprogram 2017-2021 för Huddinge kommun. Mycket glädjande att miljöprogrammet är tagen. Ett program där jag i högsta grad var inblandat i framtagning, inte minst i debatten i Miljöberdningen.  T.ex. att kommunen ska följa upp och arbetar med energi minskning i gatubelysning är mitt eget förslag. Mycket som kopplas till kimikalier kan man koppla till min motion om kemikalier tidigare under året. En egen avsnitt om information till medborgare kommer efter många år av krav vi Socialdemokraterna i olika samnhang ställde. Själv har jag tagit upp frågan i alla mina år i Miljönämnen och Miljöberdningen.

Kring Detaljplan för Vargen 14 var en lång debbat.  Men detta förslag hade en nogra bearbetning i Natur- och Byggnadsnämnden . T.ex. Har kommunen gjort  en extra besiktning av den gamla huset som kom fram att huset behöver gå en grundligt renovering för ca 1miljon kr. Statsmuseet har utallat sig att den finns ett högre kulturvärde av huset endast om hela tomten bevaras, och detta är inte fallet. Och därför sa vi jag till detaljplanen.

Nr 24 – 2016-12-05 – Kommunfullmäktiges protokoll

Förslag till ändringar i renhållningstaxan från och med 1 januari 2017  – Förslaget debbaterades redan på Natur- och Byggnadsnämnden och Miljöberedningen där jag har utallat mig.  För några år sedan tog jag upp problematiken med extra avgift för sortera hemma och jag är väldigt nöjd med att även i år sänks avgiften på denna tjänst med 200kr. Jag är även nöjd med att man få lägre avgift när man sorterar matavfallet. Men fotfarande ser jag ett problem med att vi har för många sorterings system.

Nr 23 – 2016-11-14 – Kommunfullmäktiges protokoll
Interpellation
Jag debatterade problematiken med att lastbilar stannar på  Smista Allé och försämrar både framkomligheten och säkerheten. Svar på interpellation om Smista allé:
Kommunen ska arbeta för tydligt göra att det är stoppförbud på Smista Allé samt fortsätta att ha dialog med fastighetsägarna.
Se artikeln i tidningen Södra sidan

Nr 22 – 2016-10-10 – Kommunfullmäktiges protokoll
Öka nyanländas möjligheter att komma in i samhället genom att stärka föreningslivet” var en motion väckt av mig och Michaela Lööf.
motionen blev med hänvisning till vad som sägs i kommun styrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande endast besvarad. Jag deltog i debatten och yrkade på bifall.

Nr 21 – 2016-09-12 – Kommunfullmäktiges protokoll
På denna sammanträde debatterade jag Cykelplan. Det började med en kort TV dabbat innan sammanträde mot Malin Danielsson(L), och sedan deltog jag i debatten på sammanträdet:
Socialdemokraternas vill satsa 15 miljoner på cykelrelaterade  åtgärder i budget för 2017, nu få man vänta till 2018.

Socialdemokraternas motion från 11/2014 om flera och säkra cykelparkeringar   i Huddinge centrum är i andan med cykelplanen och jag hoppas kommer genomföras.

Cykelplanen täcker inte problematiken med korsningar och det som står i den om separata gång och /cykelbanor räcker inte. Vi skulle vill se en satsning på en snabb vägg till stan i andan med vår motion  Cykelpendlingsväg . Så gick det på KF 160427 och det räcker inte.   2014 hamnade Huddinge på plats 63  i landet när man jämförde alla kommuners cykelvägar mot olyckor.

Nr 20 – 2016-06-13/14 – Kommunfullmäktiges protokoll

Nr 19 – 2016-05-09 – Kommunfullmäktiges protokoll

Nr 18 – 2016-04-11 – Kommunfullmäktiges protokoll

Nr 17 – 2016-03-14 – Kommunfullmäktiges protokoll

Nr 16 – 2016-02-08 – Kommunfullmäktiges protokoll
Socialdemokraterna lämnade in 3 st Motioner och jag tillsammans med Michaela Lööf undertecknade en av dem. – Öka nyanländas möjligheter att komma in i samhället genom att stärka föreningslivet. (Min sjunde motion) De andra två är – Plats för nyanlända elever i alla Huddinges grundskolor & – Mer utbildningsinsatser inom HBTQ.

Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om kostnadsfria surf-zoner i Huddinge.  Utredning har stoppats i väntan på utredning som Konkurrensverket gjorde i likadant fall i Helsingborg. Nu när Helsingborg fått grönt ljus tyckte Emil H. att Huddinge bör återta utredningen men detta vill inte Daniel D Lova.

Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S) till socialnämndens ordförande Gunilla Helmerson (M) om Huddinge kommuns samverkan med Arbetsförmedlingen för fler jobb för unga. Huddinge har misslyckat med att som den enda kommun i landet få genom en ansökan och M läger skulden på DUA,  Huddinge kan bättre.
Nej Huddinge valde inte bort, Huddinge misslyckades:
Huddinge valde bort bidrag för att minska ungdomsarbetslöshet

Kommunstyrelsen ordförande Daniel D.N. tog upp det trycket på kommunen med nya lokaler och byggnationer. Prata om ketchup effekt efter 8 år med underskott på byggnationer.

Kvällen sista dabbat var lång och handlade om en S,MP,V motion
– Avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen. SD valde att rösta med de borgerliga emot, trots att det var en av deras största vallöften. Det de lovar och verkligheten hänger inte ihop.

Nr 15 – 2015-12-07  – Kommunfullmäktiges protokoll

Ett samtränade men många interpellationer och en motion.
* om jag börjar med motionen så var det den motion som jag och min parti vän Rikard Lingström lämnade in – Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge.  Jag deltog i debatten och lyfte upp viktigheten att få bort de farliga kemikalier och försökte att försökte att förklara att denna motion handlar just om en övergripande plan och inte om en kemikalier register. Alla talade positiv om motionen med de borgliga + SD valde ändå att rösta på förvaltnings linje att anse motionen besvarat och att frågan ska lyftas upp i den nya miljöprogram. Jag hoppades på att detta skulle vara en viktigt styrdokument i  miljöprogrammet. Nu få jag övervaka frågan när den nya miljöprogrammet ska tas.

*Kvällens längsta debatt handlade om en interpellation ställd av Emil Högberg (S) och Tomas Henriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om bristen på hyresrätter.
I de två senaste decennier har Huddinge styret av både S och M.
S såg till att bygga Hyresrätter medan M står för omvandling av de till bostadsrätter.  Så trots att Huddinge har växt så mycket så finns det idag 184 lägenheter färre är 20 år sedan. Alla pratar om blandat bebyggelseform och det görs nu i kommunen, men om samtidigt man omvandlar hyresrätter till bostadsrätter så får man inte en ökning av antal hyresrätter och samtidigt för man betydligt dyrare hyresrätter.

*  interpellation ställd av Emil Högberg (S) och Rikard Lingström (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (L) med frågor om hanteringen av de borgerligas förslag om nya föreningsavgifter lede också till debatt. För oss Socialdemokrater är nolltaxa en väldigt viktigt fråga. De borgliga vill ändra taxorna så att det kommer drabba många bra verksamheter. Huddinge revyn, ishockey och fotboll blir stora förlorare. Men det finns även många andra bra och viktiga ideella verksamheter som kommer drabbas. Villaföreningar, pensionärer, politiska möten och olika så hobby intressen är några exempel.

*Svar på interpellation ställd av Anneli Sjöberg (S) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) om en framtida skola i Länna är en viktigt fråga. (S) linje är tydligt, en skola behöver oavsett ägare, finns inte intresse för friskola efter Pysslingens avhopp så bör kommunen undersöka möjligheten till en kommunal skola.

Nr 14 – 2015-11-02  – Kommunfullmäktiges protokoll

Vi (S) lämnat in en Motion – Inför en kostpolicy i Huddinge kommun.  En motion som jag är inblandat i. (Min sjätte)

Jag är glad att vi valde ikväll att säga ja till SRVs ny taxor. Det tycker jag eftersom att SRV äntligen lyssnar och väljer att främja sorteringen. I de nya taxorna sänks avgiften för de som sorterar matavfallet och för de som väljer Sortera hemma systemet samtidigt som taxan höjs för de som inte sorterar. I debatten föra året försökte jag att få in just den linja men utan lycka, Sortera hemma taxor gick inte att sänkas eftersom de låg utanför kommunens monopol heter detta då. Men nu väljer SRV att sänka just denna taxa med 200kr /år tills de når samma nivå som de andra taxorna för de som sorterar.

Nr 13 – 2015-10-12 Kommunfullmäktiges protokoll

Vi (S) lämnat in en Motion (min femte) för behandling.
Motion om att bygga en cykelpendlingsväg.
En viktigt satsning för att flera ska välja att cykla till jobbet, tycker vi.
I kvällens sammanträde behandlades flera motioner och et antal medborgarförslag.
* En bra redovisning gjordes av Sara Söderström skribent till medborgarförslaget  -Omdirigera delar av trafikflödet från Glimmervägen till Balingsnäsvägen och Lännavägen lede till att Emil Högberg (S) föreslog återremiss av ärendet och så blev det.
* Min partivännen Margareta Vikgren  representerade PRO i Trångsund som väckt medborgarförslag  -Inför en vinkbuss i den östra kommundelen. Det var ett positivt svar från KF och nu få vi hoppas på att Huddinge lyckas övertyga landstinget.

I punkten -Avsägelser (befrielse från förtroendeuppdrag) meddelades att Katharina Wallenborg (DP) lämna alla sina uppdrag 1 jan, bl.a. ordförandeskapet i demokratiberedningen och det visar om en djup spricka i  partiet när grupp ledaren lämnar.

Nr 12 – 2015-09-30 – (extra) Kommunfullmäktiges protokoll
Ett extra KF möte med bara två frågor. Sverigeförhandlingen
och vatten taxa.

Huddinge kommuns intresseanmälan för deltagande i  Sverigeförhandlingen.

KF röstade med stort majoritet för kommunstyrelsens förslag om 3
delar i förslaget:
1) Station för det nya snabb tåg i Flemingsberg.
2) Spårväg Syd
3) Tunnelbana fruängen-Segeltorp-Kungens Kurva.

Vi (S) yrkade på ett tillägg till förslaget med  infrastruktur för snabba miljöbussar från Haninge via  Huddinge/Flemingsberg till Stockholm Väst/Arlanda/Kista/Täby. Något som vi inte har lyckats övertyga de andra partierna.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen

Jag var aktiv i debatten och lyfte fram många argument till infrastruktur för snabba miljöbussars fördelarna:
Tänk er när snabbtåget från Göteborg har anlänt till resecentrum  Flemingsberg – Stockholms Syd. en del av resenärer går hem, andra tar cykeln men de flesta reser vidare. Antigen tar de pendeltåg, Spårväg syd eller tar en snabb miljöbuss mot Haninge,  Kungens kurva eller Kista.
Ska Flemingsberg för vara den resecentrum jag beskrev i konkurrens med t.ex. Älvsjö och Södertälje så  krävs det stor resenär underlag.

Andra fördelar:
* En tvärförbindelse mellan Haninge via  Huddinge/Flemingsberg till Stockholm Väst/Arlanda/Kista/Täby avlastar Stockholms centralen.
* Tillgänglighet till Karolinska Huddinge sjukhus ökar stort.
* Tillgänglighet till Huddinges flera högskolor ökas  och stunder kan
bosätta sig t.ex. i Haninge bar 13 minuter från Flemingsberg.
* Med tiden kan även Trångsund, Skogås och Länna knytas med
Flemingsberg, En viktigt utveckling av Huddinge.
* Knyter ihop 5-6 av regionala stadskärnorna.  

* Skapar förutsättningar för nya bostadsområden och förtätning av
befintliga områden.

Begäran från Stockholm Vatten VA AB om höjning av avgifterna  
   för allmänna vattentjänster. KF varit enigt om att den kraftiga
höjning av taxorna är nödvändigt. Stockholm Vatten har tagit att
beslut om ombyggnation av Henriksdals reningsverk till en modern
anläggning  teknik som bl.a. ska kunna ta hand om
läkemedelsrester.  En stor del av investeringen ska betalas med
exploateringen intäkter i kring Bromma reningsverk som ska läggas
nere. och en del täcks med avgift höjning.  Det är viktigt att veta att
trots det kraftiga taxa höjning så är Stockholms vatten den
billigaste  i landet.

Nr 11 – 2015-09-14 – Kommunfullmäktiges protokoll

Det var ett bra KF sammanträde där mina två första motioner behandlades och fått ett positivt svar.
1)  Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum – svar på
motion väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S). Det utlovades en utredning om en möjligt att bygga en skyddad cykelparkering ev. under spåret.
2) Sätt upp parkbänkar och papperskorgar i Segeltorp – svar på
motion väckt av Yosef Sigal (S) och Tomas Henriksson (S).
Även har var det ett positivt besked med bifall av motionen och
att förutom detta fick Natur- och byggnadsnämnden i uppdrag att
göra en översyn av behovet av parkbänkar med papperskorgar i
hela kommunen.
Grattis alla pensionärer och hund ägare i Huddinge.

Nr 10 – 2015-06-08 & 09 – Kommunfullmäktiges protokoll
8 juni 2015 klockan 10:00 – 22:37 9 juni 2015 klockan 17:00 – 21:15  Ja, totalt 16:52 timmar möte på 2 dagar.

Jag har lämnat in (min fjärde) * Motion.  Motion väckt av Yosef Sigal (S) med rubriken ”Flytta inte Långsjös kemikalieproblematik till Mälaren – arbeta med att minska tillförsel av kemikalier” (Bilaga)

Budet debatten var lång. Som väntat så har de sex koalition partierna röstat nej till alla våra förslag oavsett om de tyckte att de var bra eller inte. Ibland argumenterade positivt, förslaget kostade ingenting men ändå  röstade de nej.

Jag vill lyfta fram en del av de förslag som avslogs:
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att delmålet ”Fler hyresrätter och medverka till rimliga boendekostnader” fastställs i enlighet med Socialdemokraternas förslag:
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att samtliga nämnder får i uppdrag att särskilt prioritera områdesutveckling i Vårby, Flemingsberg och Skogås.
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en överenskommelse med landstinget och staten om ny infrastruktur och kollektivtrafik som möjliggör en ökad takt i bostadsbyggandet jämfört med vad översiktsplanen skisserade.
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för bättre tvärkommunikationer såsom Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn (med kapacitetsstark busstrafik).
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång.
–  Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att kultur- och fritidsnämnden ska påbörja planeringen för nya mötesplatser för unga i Trångsund och i Vårby Haga/Masmo.
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommunens skolorganisation kan få en tydligare struktur varvid riktlinjerna ska ha som utgångspunkt att de yngsta eleverna ska kunna gå i skolor nära hemmet och de äldre eleverna i större skolor med större upptagningsområden i centrala lägen.
– Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor.  Dubbelt så mycket som koalitionens förslag.
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att gymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor, jämför med koalitionens förslag på 1% 4,5 miljoner.
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att gymnasienämnden får i uppdrag att omvandla minst ett yrkesprogram till yrkescollege med tydligt arbetsmarknadsfokus.

När det vi kom till delen – Överläggning och beslut under målet Ekosystem i balans i förslaget till Mål och budget 2016 var jag upp och pratade om de stora utmaningar kommunen har när det gäller bl.a. kemikalierna.
– Yosef Sigal (S) yrkar bifall till de delar av Arbetarepartiet-Socialdemokraternas förslag till mål och budget enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende, som knyter an till målet Ekosystem i balans.

Kvällens överraskning var voteringen kring S förslag –  att Huddinge kommun vid upphandling av tjänster och byggentreprenader ska ställa krav på att företagen har kollektivavtal alternativt tillämpar löner och anställningsvillkor på minst samma nivå.
I omröstningen valde SD att stödja S förslaget och det innebär att Kommunfullmäktige har med 31 röster mot 29 beslutat bifalla Emil Högbergs (S) m.fl. förslag.

Hela Socialdemokraternas budet förslag – Ett Huddinge som håller ihop.

Jag deltog i debatten kring svaret på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med frågor om skolsituationen i Segeltorp.
Situation är ohållbart och det gör för litet och för sent.

Nr 9 – 2015-05-11 – Kommunfullmäktiges protokoll

Jag var med och debatterade i punkten om ”På väg mot Huddinge 2030 – hållbarhetsrapport ”
och även om ”Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente”

Jag blev invald som ledamot i natur- och byggnadsnämnden. Tidigare var jag ersättare.

Nr 8 – 2015-04-13 – Kommunfullmäktiges protokoll

* Emil Högbergs Interpellation med frågor om takten för kommunens bostadsbyggande drog igång en debatt på ca en timme. Nästan allt jag tänkte säga togs upp av Emil så jag valde att inte gå upp och förlänga debatten.

Interpellation kom efter ett brev som kommunstyrelse ordförande Daniel Dronjak Nordqvist och kommunalråd Malin Danielsson skickade till Landstiget den 31 mars.
Det vi tyckte inte var ok var att dessa två som leder en minoritetsstyre inte kontakta de andra partier innan de skicka brevet och detta gjorde de endast en dag innan kommunstyrelsens sammanträde. Det är en total ovilja att ha en bred majoritet bakom brevet och skadar förtroende för politiken i Huddinge.

I brevet skriver de om att Huddinge har möjlighet att bygga 35 000 bostäder till år 2030, detta skulle i så fall innebära en ökning av Huddinges bostäder med lika mycket som ett helt Botkyrka. Detta skulle nästan fördubbla antal invånare i Huddinge på 15 år.
Vi Socialdemokraterna står bakom ökat bostadsbebyggelse. Vi var kritiska till att det har byggt väldigt lite under de senaste 8 åren med borgerligt ledning och är glada att bostadsbyggandet har kommit igång. Nu är byggtakten ca 900 bostäder/år och man tror att det kan nå 1100/år. I så fall skulle det landa på upp emot 17000 flera bostäder 2030 och inte 35000.

På de senaste kommunfullmäktige varnade Daniel Dronjak Nordqvist  flera gånger för ökat investeringar (kommunen har inte råd).
Att bygga 35 000 bostäder innebär investeringar på flera miljarder i förskolor, skolor, vägar och andra samhällsfunktioner.

Vi står bakom bygget av Spårväg syd, Det var vi som inte gav upp projektet och vi kommer även i fortsättning att kämpa för att det ska byggas så länge det finns det samhällsnytta.
Samtidigt blir vi anklagat för att inte står bakom satsningen på spårvagn när vi förespråkar även projektet Stockholmsbågen. Men sanningen är att om vi ska bygga så mycket så behövs båda dessa projekt och kanske även tunnelbana till Kungens kurva och eventuellt förlängning av den gröna linjen mot Huddinge/Flemingsberg.
Tanken är att Stockholmsbågen ska knyta Haninge med Täby via Huddinge och förbifarten med busstrafik samtidigt som Spårväg Syd knyter Flemingsberg, Kungens Kurva, Skärholmen, Fruängen och Älvsjö.

Att bygga 21 000 bostäder i Glömsta dalen fortutsätter att den planerad Tvärförbindelse Södertörn byggs i en tunnel, något som inte är planeras just nu men som jag skulle välkomna, inte minst om det skulle fortsätter under Flemingsberg skogen, en av Huddinges viktigaste naturreservat.

Mycket pratades om Spårväg syd men inget om sträckningen genom Segeltorp som ser ut att gå genom Jakobslund och inte genom Gamla Södertäljevägen som vi Socialdemokraterna hoppades på.  Som det planeras nu så kommer spårvägen komma från Fruängen via Jakobslund till Smista Alle och vidare till Sätra. Skulle det bli så. tycker jag att det är dags att undersöka möjligheten att flytta Segeltorp Centrum till Jakobslund.
Sträckning av Spårväg Syd tyckte inte jag tillhörde kvällens diskussion och därför valde jag att inte ta upp detta.

Jakobslund
Jakobslund

* En annan punkt som diskuterades länge var samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017.
Det byggs för fullt men alldeles för få hyresrätter tycker vi. När många hyresrätter förvandlas till bostadsrätter så blir det inte den totala kalkylen på hyresrätter inte så imponerande. De senaste åren har ca 1600 hyresrätter blivit bostadsrätter medan väldigt få byggdes. När man säljer en hyresrätt och med pengarna bygger nya (om det räcker), något som låter bra men detta leder till betydligt högre hyror.
Debatten var långt så jag valde att bara lyssna och lätt Emil Högberg och Ann-Marie Högberg representera oss.
Jag tycker också som flera andra att det bör finnas möjlighet för lägenheter i och kring Kungens Kurva.

* I punkten ”På väg mot Huddinge 2030- Hållbarhetsrapport valde jag att berätta om en rapport som IVL – Svenska miljöinstitutet presenterade föra vecka
Klimatanpassning 2015 – Så långt har Sveriges kommuner kommit
Där Huddinge hamnat på plats 49 av de 165 kommuner som har svarat på enkäten med 14 poäng av 33 möjliga medan vår grannkommun Botkyrka kom på plats 2 med 30,5 poäng.
Huddinge är en fantastiskt kommun som har gjort mycket men har många stora utmaningar kvar. Bl.a. kan jag nämna sjöarnas försurning, avfall hantering, CO2 utsläpp och hållbara transporter (t.ex. antal cyklister  i relation till befolkningen).

* När Miljönämnden lades nere var jag orolig för att miljöfrågorna skulle försvinna i debatten och för att alldeles för stor del av miljö frågorna flyttades till kommunstyrelsen. Något som minskar möjlighet för oss som inte sitter med i kommunstyrelsen att påverka.
Därför var jag tvungen att gå upp och berätta om min positiva syn på inrättning av miljöberedning som ska även vara öppen för politiker utanför kommunstyrelsen.

* I kvällens sammanträde blev jag invald som ordinarie ledamot i Natur- och byggnads nämnden efter 4 månader som ersättare. Jag är glad och vill tacka för förtroendet.

Nr 7 – 2015-04-13 –  Kommunfullmäktiges protokoll
* Motion ( min tredje) – Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge

* Hårt dabbat var det om kommunens årsredovisningen. Huddinge är en fantastiskt kommun men visionen att bli en av tre mest attraktiva i Stockholm verkar leda till att kommunen vågar inte prata om utmaningarna och det som inte är så bra.
Vi tyckte t.ex. att måluppfyllelsen för det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling” ska bedöms som ej godtagbart för det är alldeles för många delmål som kommunen inte lyckades nå.

* Miljöbokslut 2014 – uppföljning av Agenda 21  var den punkt jag var upp och debatterat.
Huddinge är fantastik miljökommun men kommunen har många utmaningar.
Jag tog bl.a. utmaningar kring:   

– Sjö vattenkvalitet där är situationen när det gäller fosfor halterna och siktdjupet i Trehörningen är mycket allvarligt och oroande för Orlången.
Vad det gäller Långsjö i Segeltorp tyckte jag att man dopade siffrorna eftersom man byter vatten i sjön varje år och få bättre resultat. Jag fick medhåll från Elinor Avans (M) ordförande för Miljönämnden de senaste åren som tyckte som jag att man flytta problemet till Mälaren. Jag tycker att det är dags att man ta åtgärder för att minska tillförsel av t.ex.. fosfor till sjön.

– Nästa punkt var minskat andel Insamlat källsorterat material från 70%  till 50% på bara 5-6 år något som oroar mig. Jag tror att en av orsakerna är att SRV använder två avfall system parallellt.

–  Konsumtionen av varor ska minska, till exempel genom behovsanalys, något som jag har inte sett och hoppas på att den kommer göras under året.

– Andel förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling ska vara 15%. Det gick bra till år 2011 då har kommunen nått 12,5%  för att sedan sjunka till 10,0%.  Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 16,8 procent år 2013 där ligger Huddinge en bytt efter.

– Antal miljöcertifierade företag ligger straxt under 140 st. I denna ökningstakt kommer det ta många år tills målet på 200 st nås. Dags kanske för kommunen att öka engagemang i frågan.

– Miljöutbilda de som ingår i referensgrupper för upphandlingar senast 2009. Var försvann detta?

Nr 6 – 2015-03-16 –  Kommunfullmäktiges protokoll
*
En av dagens punkter var-  Politisk plattform för Huddinge år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP). Jag tycker att det är konstigt att detta i huvud taget kom upp på Kommunfullmäktige sammanträde, inte minst för att det representerar bara en minoritet. För varje beslut knuten till plattformen så krävs stöd för minst en parti till.
Förutom detta valde dessa 6 partier att använda kommunens grafiska profilen och loggan bredvid sina ägna loggor. Detta gör att man kan tro att dokumentet är en kommunalt dokument.

*  De borgerliga med hjälp av SD lyckades få genom en ändring i Huge Fastigheter AB styrelse så antal ändra från 9 till 12 ledamöter och från 9 till 12 suppleanter.
En ändring som är bara för att bereda plats för flera politiker i styrelsen, inte av något annat orsak. Detta gör svårare för styrelsen att ta beslut, SD få en plats och hyresgästerna få stå för notan. Personligt tycker jag att åter igen visar dessa partier att politiken går före Huddinges medborgarnas bästa.

* Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler – svar på motion väckt av Emil Högberg (S). De borgerliga och SD valde  att gå på förvaltningens förslag och inte bifalla motionen. Åter igen sviker de Trångsunds bor.

* Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) om betyg från årskurs 4.
Lite oväntad blev det en livligt diskussion om fördelar och nackdelar med betyg i årskurs 4. Jag deltog i debatten och försöker att lifta fram lärarnas perspektivet. Jag hoppas verkligen att inget av Huddinges skolor väljer att vara med 100 skolor försöket.

Nr 5 – 2015-02-09 –  Kommunfullmäktiges protokoll
*
Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen – Jag var med och röstade för en återremiss av ärendet.
Detta avtal minskar Huges möjlighet att bygga hyresrätter i centralt nära läge. Det borde finnas andra tomt som NCC kan erbjudas. På 8år har Huge knappast byggt medan ca 1250 hyresrätter omvandlades till bostadsrätter.
* Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett ”Mångkulturellt bokslut” – En (SD) motion. En motion  som vill göra skillnad mellan de och vi. En motion som är omöjligt att genomföra om man inte registrerar grupper av människor. En bokslut ska visa både kostnader och intäkter, hur ska de räkna detta?
Jag har förberett mig för att stå i talarstolen och tala emot denna människor syn men insåg efter att många bra talare att jag har inte mer att ge debatten och det skulle vara bara reception av vad andra sagt och valde att avstå. Självklart röstade vi ner motionen.

Nr 4 – 2015-01-12 –  Kommunfullmäktiges protokoll
Svar på interpellation om trafiksituationen i Kungens kurva. se bilaga Jag var uppe vid talarstolen i flera gånger och diskuterat svaret jag har fått från Malin Danielsson (FP) ansvarig kommunalråd. Jag tyckte att de flesta satsningar hon menar kommer påverka Kungens Kurva handlar om framtiden efter 2020 och lite för denna mandat period. Men   ganska nöjd ändå eftersom det ser ut att även de borgerliga förstår att det krävs prioriterad kollektivtrafik satsningar med t.ex. egen fält avsätt för bussar och att Spårväg Syd byggs.
* I behandling av nämndernas verksamhetsplaner 2015 vill vi rödgröna öka anslaget till grundskolenämnden med 1,5 miljoner för att förstärka modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål. Men detta röstade M,C,FP,KD,DP,HP & SD emot trots att detta fans som ett löfte i C valmanifest. Se reservation

Nr 3 – 2014-12-08 –  Kommunfullmäktiges protokoll
* Antalet ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Deltog i debatten och hel med att förslaget på oförändrat antal. Resultat: Ändrat antal till 12 ledamöter och 12 ersättare förutom socialnämnden 16+12 röstat fram av M,C,FP,KD,DP,HP & SD
* Kan konstatera att alla  våra tillägg förslag till Mål och budget 2015 och planeringsramar för 2016-2017  röstade ner av M,C,FP,KD,DP,HP & SD.
* Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp  – Deltog i debatten och lyfte fram aspekten kring dialog med boende kring planerat byggnation.
* Motion (Min andra) väckt av Yosef Sigal (S) och Tomas Henriksson (S) om att sätta upp parkbänkar och papperskorgar i Segeltorp. se bilaga

* interpellation (Min första) ställd av Yosef Sigal (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Hansson (KD) om trafiksituationen i Kungens kurva. se bilaga

Nr 2 -2014-11-10 Kommunfullmäktiges protokoll
* Fråga om organisation och formerna för den verksamhet som för närvarande hanteras i Huddinge kommuns demokrati- och mångfaldsberedning. Röstade för Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om ett tillägg till kommunstyrelsens förslag.    som förlorade. till fördela av kommunstyrelsens förslag (M,C,FP,KD,DP,HP,SD)
* Motion (Min första) väckt av Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) med rubriken ”Fler och bättre cykelparkeringar i Huddinge centrum. se bilaga.

Nr 1 – 2014-10-20 Kommunfullmäktiges protokoll
* Propositioner beträffande antalet ledamöter och ersättare i valberedningen: Röstade för S förslaget 13 ledamöter och 13 ersättare. Resultat: 12+12 (M,C,FP,KD,DP,HP,SD). Deltog i överläggning vad gäller antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Instämde i Emil Högbergs (S) yrkanden att kommunstyrelsen ska bestå av trettonledamöter och tretton ersättare. Resultat 15+15 röstat fram av M,C,FP,KD,DP,HP & SD